Standpunten

Wonen, ruimte en infra

Er is een enorm tekort aan woningen en starters zijn vrijwel kansloos op de huidige woningmarkt.

Een oplossing hiervoor heeft de hoogste prioriteit. Er is een zeer forse versnellingsaanpak nodig.

Aanvalsplan goedkope koop- en huurwoningen.

Een wethouder Wonen naast een wethouder Ruimtelijke Ordening, met eigen projectorganisatie.

Elke 4 jaar een woningbouwplan met aandacht voor bouwen naar behoefte in elke kern.

Minimaal 2/3 van de nieuwbouwwoningen zijn goedkoop: huur tot € 1.000,-, koop onder NHG-grens.

De gemeente begeleidt CPO-projecten, om eigen inwoners (starters, ouderen) voorsprong te geven op kandidaten van ver weg.

Zelfbewoningsplicht bij de aankoop van woningen. Meer huurwoningen bouwen door woningcorporaties. Via intekenen voorrang voor eigen inwoners.

Gronduitgiften gaan verplicht maatschappelijke baten opleveren, speculatie tegengegaan.

Bouw van sociale huurwoningen door woningcorporaties en instellingen die zich conformeren aan de Woningwet, niet door commerciële partijen.

Meer ruimte voor splitsen van woningen, bouwen op het water, hoogbouw, levensloop-bestendig wonen en mantelzorgwoningen. 

Energie, klimaat, milieu

Zorgen voor de schepping is een grote opdracht, voor ons allemaal. ChristenUnie staat voor recht doen aan elkaar, aan de aarde en aan volgende generaties.

Doelstellingen uit het klimaatakkoord respecteren we. Het ambitieniveau mag omhoog!

Energie-armoede tegengaan, door eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie.

Extra aanplant van bomen, om de uitstoot van CO2 te reduceren en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Winsten van projectontwikkelaars op grondexploitaties benutten voor duurzaamheids-investeringen.

Verder uitbouwen van het energieloket met maximale aandacht voor de toegankelijkheid hiervan.

Om de woningvoorraad gasloos te maken start West-Betuwe als proef met 4 wijken.

Meer repareren en hergebruiken. Repaircafé, kringloopwinkel en milieustraat samen op één locatie.

Forse uitbreiding van het aantal laadpalen in de openbare ruimte.

Betrouwbare overheid

De gemeente staat naast mensen, om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen. De menselijke maat willen wij terugzien in het beleid van gemeente West Betuwe.

Er komt een onafhankelijke lokale ombudsman, om de kloof tussen overheid en burgers te dichten.

Dorpsambassadeurs moeten nog meer invloed krijgen.

Kernen krijgen eigen verantwoordelijkheid, ondersteund met kernbudgetten.

De gemeente gaat degelijk met zijn budgetten en (financiële) risico's om.

De gemeente West Betuwe houdt haar regels zo eenvoudig mogelijk.

De lastendruk voor de inwoners neemt niet meer toe dan met de inflatiecorrectie.

De begraaflasten worden niet verhoogd.  

Veiligheid

Zorg voor veiligheid is een belangrijke taak van de overheid. De wijkagent en buurtcoaches zijn van vitaal belang. Ook inwoners hebben invloed, bijvoorbeeld via een dorpsraad, BurgerNet of appgroepen in de wijk.

De gemeente is actief om verslavingen van jongeren en volwassenen te voorkomen.

Inwoners worden actief betrokken bij de vaststelling van de prioriteiten voor het veiligheidsplan.

Overlast door productie, handel en gebruik van drugs gaan we actief tegen.

Geen uitbuiting van mensen op het gebied van seksualiteit, arbeid en criminaliteit. 

Zorg

Ieder mens is waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Iedereen verdient het om zorg te ontvangen als dat nodig is.

Meer preventie, om ervoor te zorgen dat mensen (langer) gezond blijven en vrij van verslaving zijn.

Ruimhartig beleid voor realisatie van mantelzorgwoningen, ondersteuning van mantelzorgers, en respijtzorg.

De gemeente faciliteert maatjes- en buddyprojecten die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen.

Zorg voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding, schulden of zorgbehoefte.

Kleinschalige opvang van vluchtelingen en arbeidsmigranten in onze gemeente

Gezin, jeugd en onderwijs

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. Wij willen dat zij tot bloei komen. Daarom moet de gemeente West Betuwe zich sterk maken voor veilige gezinnen, scholen en buurten.

We blijven investeren in adequate huisvesting en verduurzaming van scholen in alle kernen.

Ondersteuning van ouders, door ouderschapscursussen aan te bieden via consultatiebureaus.

Onderwijs en zorg zo dicht mogelijk bij huis, óók voor hen die extra ondersteuning nodig hebben.

Preventie en vroegtijdige aanpak van problemen met kinderen, jongeren en huiselijk geweld.

Verbeteren van inspraak van jongeren: de beslissingen die wij nu nemen gaan over hun toekomst.

Economie

De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Daarom hecht de ChristenUnie grote waarde aan een goede balans tussen werken, zorgen en rusten. Dat komt onze samenleving en economie ten goede.

Aantrekken van bedrijvigheid, om werkgelegenheid en sociaal-economische vitaliteit te bevorderen.

Kansen benutten voor uitplaatsing van bedrijven uit kernen naar bedrijventerreinen.

Een fulltime contactfunctionaris bij wie bedrijven met vragen terecht kunnen.

Duidelijke doelen voor energiebesparing bij bedrijven.

Zo veel mogelijk behoud van vitale functies in de kernen: een basisschool, een winkel, een dorpshuis.

Geen verruiming van de zondags-openstelling van winkels.

De gemeente West Betuwe schakelt om naar een Fair Trade inkoopbeleid. 

Agrarische sector, voedsel

De ChristenUnie heeft hart voor boeren en tuinders: zij werken aan goed en gezond voedsel. Met oog voor dierenwelzijn, duurzaamheid en zorg voor het landschap.

Landbouwbedrijven krijgen ruimte om te investeren, als ze oog hebben voor landschap, dierenwelzijn en duurzaamheid.

Ruime mogelijkheden voor agrarisch gerelateerde nevenactiviteiten.

Verpaupering van het buitengebied tegengegaan, door stoppende agrarische bedrijfslocaties om te zetten in passende andere bestemmingen.

Promotie van het eten van lokale producten, samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markten.

Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een natuurgebied/-tuin te maken.

Meedoen op de arbeidsmarkt

Werk hebben is belangrijk. Het is daarom goed dat we veel regelingen hebben om mee te doen aan de samenleving en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Toch zijn er mensen die, ondanks een baan, dicht bij of onder de armoedegrens leven. We willen het niet laten gebeuren dat mensen wegzakken in structurele armoede.

Gemeente, onderwijs en ondernemers trekken samen op om mensen aangehaakt te houden op de arbeidsmarkt, via mentorprojecten, JobHulpMaatjes en coachingstrajecten.

Mensen in de bijstand krijgen ondersteuning om een bijdrage te leveren aan de buurt en gemeente, dan wel begeleiding naar (her)intreding in het arbeidsproces.

Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid om hun talenten in te zetten, of dat nu betaald of via vrijwilligerswerk is.

Veilige en menswaardige woonruimte voor arbeidsmigranten. Zij zijn nodig voor onze economie.

Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Wel zijn er met het oog op onze leefomgeving grenzen aan de groei van de mobiliteit. Bij de verdeling van de openbare ruimte en de inrichting van de wegen binnen onze gemeente kiest de ChristenUnie daarom voor duurzame mobiliteit en voor evenredige aandacht voor het langzame verkeer.

Volwaardig compensatieplan voor de inwoners van Waardenburg vanwege de verbreding van de A2.

Verbreding van de aansluiting van de N327 op de A15, bij bedrijventerrein Hondsgemet.

Voldoende carpoolplaatsen langs de A2 en A15.

Gebruik van deelauto's wordt gestimuleerd.

In woonstraten is de auto ‘te gast'. Voetgangers, fietsers en spelende kinderen krijgen meer ruimte.

Een ambitieuze fietsagenda voor West Betuwe, gericht op groei van het fietsverkeer.

Goede bereikbaarheid van de kernen, ook met het openbaar vervoer.

Kunst, cultuur en sport

Het verenigingsleven weerspiegelt de manier van samenleven van mensen. De ChristenUnie zet daarom in op ondersteunen van verenigingen rondom cultuur, kunst, muziek, sport. Plezier staat voorop, iedereen moet kunnen meedoen.

Stimuleren van deelname aan en kennismaking met cultuur door kinderen en jongeren.

Bescherming van ons cultureel en religieus erfgoed en monumenten.

Bibliotheekvoorzieningen voor kinderen, laaggeletterden en nieuwkomers.

Voldoende speeltoestellen in iedere kern. Mogelijkheden voor een speelbos en/of minibos.

Leningen tot € 50.000,- aan verenigingen voor investeringen in sportcomplexen.

Behoud van een functioneel binnenzwembad in onze gemeente.

Elk kind heeft aan het einde van de basisschool voldoende zwemvaardigheden (B-diploma).

Oog voor het belang van muziekverenigingen, en investeren in muziekonderwijs. 

Recreatie en toerisme

We vinden het belangrijk om dicht bij huis te kunnen ontspannen. De coronacrisis heeft geleerd dat we hierin nog meer moeten investeren, samen met recreatie- en toeristische ondernemers. We kiezen voor diversiteit en kleinschaligheid, passend bij ons landelijk karakter.

Gebiedspromotie, met focus op kleinschalige verblijfsmogelijkheden en op spreiding over het jaar.

Uitbreiding van wandel- en fietspaden met de benodigde voorzieningen.

Toegankelijk houden van struinroutes en klompenpaden. Zitbankjes langs deze routes zijn nodig.

Goed onderhoud van onze natuurzwembaden en waar mogelijk uitbreiden en/of in ere herstellen.