Standpunten

Speerpunten voor deze periode

 • Raadsleden die echte volksvertegenwoordigers zijn. Betrokken op de samenleving, dienstbaar, sociaal, zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar.
 • Deelname aan de coalitie; inbreng van een professionele daadkrachtige wethouder.
 • Een krachtige gemeente West Betuwe die zelfstandig en in samenwerking met andere (buur)gemeenten zoekt wat voor onze inwoners en bedrijven het beste is.
 • Uitvoering geven aan de uitkomsten van de dorpswandelingen zoals die zijn samengevat in het bidbook voor West Betuwe. Opnemen in het collegeprogramma.
 • Vereenvoudigen van gemeentelijke processen en regelgeving. Inzetten op verkorten van termijnen en verlenen van hoogwaardige service via een loket en internet.
 • Vestiging van jonge gezinnen en jongeren in onze kernen aantrekkelijk maken. Bouwen voor de woonbehoefte van de inwoners van West Betuwe met een eerlijke verdeling over alle kernen. Ook sociale woningbouw.
 • Ruim beleid voor de realisatie van mantelzorgwoningen. Ondersteuning mantelzorgers en respijtzorg mogelijk maken.
 • De zorgvrager staat centraal. Waar nodig een sociaal vangnet bieden voor iedere burger, van jong tot oud.
 • Duurzaam bouwen en duurzaam consumeren.
 • Verenigingsleven als essentieel onderdeel van goede leefbaarheid in de kernen blijven stimuleren.
 • Fairtrade gemeente. Samen met instellingen, bedrijven en kerken deze status behalen.
 • De basisschool moet voor de kern behouden blijven en waar mogelijk het ontwikkelen van brede scholen om de kwaliteit van de doorlopende leerlijn voor 2 – 12 jarigen optimaal te waarborgen.
 • Behoud van ons culturele erfgoed (gebouwen, dorpsgezichten, landschappen) en stimuleren van de amateurkunst.
 • Behoud van onze huidige bijzondere natuurwaarden, zowel in de kernen als in het buitengebied.
 • Daadkrachtige steun voor onze agrariërs. Landbouw en natuur gaan heel goed samen.
 • Lagere begraaflasten. Kosten begraven moeten betaalbaar zijn en blijven.
 • Uitbreiden van wandel- en fietspaden en zorgen voor voldoende bankjes en prullenbakken langs deze routes.

Dit deden we voor Lingewaal, nu voor West Betuwe

Opnieuw won de ChristenUnie een raadszetel in Lingewaal en werd met afstand de grootste partij. Govert van Bezooijen bleef onze wethouder in het college van B&W. Hij kreeg, op eigen verzoek, de belangrijke en zware portefeuilles van o.a. financiën, onderwijs en sport. Met vier enthousiaste en gemotiveerde raadsleden, Fred Temminck, Linda van Willigen, Hans Daudeij en Nicole van Haarlem, konden we nog sterker en breder acteren in de raad.

 •  Stabiel en betrokken. Overal in de gemeente toonden we onze belangstelling voor alle maatschappelijke ontwikkelingen.
 •  We leverden een sterke wethouder, die werk maakte van onderwijs, sport, jeugd en gezin en van de financiële huishouding. Gewaardeerd binnen en buiten de gemeente om zijn deskundigheid, kracht en kwaliteit.
 • De financiële huishouding van de gemeente is op orde gehouden. Alle begrotingen waren sluitend. We zijn uitgekomen met onze inkomsten en de reservepositie is stabiel gebleven.
 • We kwamen op voor de belangen van het verenigingsleven. We stuurden op het subsidiebeleid. We steunden Stichting Sportaccommodatie De Wiel, de voetbalverenigingen Heukelum en Herwijnen voor hun accommodaties en velden, de tennisvereniging Vuren met nieuwbouw en recent ook de zaalsport in Herwijnen. We regelden OZB compensatie.

Sterk verenigingsleven bevordert goede leefbaarheid!

 •  We regelden we dat er gelden beschikbaar kwamen voor de speeltuinverenigingen en voor de voedselbank.
 • Onderwijs kreeg de belangstelling die het verdient. We onderhielden direct contact met het basisonderwijs. In alle kernen werden nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd of in de startfase gezet.
 • We hebben sterk ingezet om alle dorpshuizen up-to-date te maken.
 • We regelden dat er opnieuw subsidie kwam voor isolatiemaatregelen aan de woning door particulieren.
 • De centrumvisie van de Vurense bevolking hebben we mede inhoud gegeven en gestimuleerd, en we bewaken dit lopende proces nog steeds.
 • We beloofden te strijden voor een rotonde bij Herwijnen. En dat is ons gelukt. De rotonde wordt aangelegd.
 • We beloofden het opzetten van een hospice in Lingewaal. Ook dat is inmiddels een feit geworden.
 • Door onze motie sloten we als gemeente aan bij de statiegeldalliantie.
 • We hebben diverse keren vragen gesteld en moties ingediend om de CPO-projecten (bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) tot een succes te maken Er zijn nu meerdere afgeronde projecten.
 • In het belang van burgers en bedrijven hebben we in de aanloop van de herindeling gepleit voor het onderzoeken van meerdere opties. Na het besluit tot herindeling hebben we ons constructief en actief ingezet voor een goede start van de gemeente West Betuwe.
 • We dienden een motie in om zeker te stellen dat er in alle kernen van West Betuwe naar behoefte woningbouw zal plaatsvinden.

We hebben deelgenomen aan de dorpswandelingen en bemoeiden ons via de provincie met de nevengeul in Varik – Heesselt en de rotonde bij Hellouw.

Christelijk Sociaal, dienstbaar en duurzaam

De ChristenUnie is er voor iedere burger van de gemeente Lingewaal. Wij zetten ons vanuit onze christelijke levensovertuiging en onze persoonlijke betrokkenheid bij de samenleving in voor u en onze gemeente.

Wij hebben zestien jaar constructief meebestuurd in Lingewaal en daar willen we de komende jaren graag mee doorgaan in onze nieuwe gemeente. Daarom rekenen we op uw steun en stem!

Bij de ChristenUnie heeft de lokale afdeling een zelfstandige positie met 100% focus op de samenleving van West Betuwe en met een eigen kleur. Maar ook met een vertegenwoordiging in Arnhem, Den Haag en Brussel. Ook daar spelen zaken die ons lokaal raken.

Als christelijk-sociale partij heeft de ChristenUnie oog voor mensen, hun welzijn en hun relaties. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk weten en zorg dragen voor elkaar. Onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid moeten worden tegengegaan en voorkomen.

We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. De ChristenUnie investeert daarom in de gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en (sport)verenigingen van al onze kernen. We onderkennen religieuze en culturele verschillen. Als we elkaar de ruimte geven en respecteren, dan versterkt de diversiteit de gemeenschap.

Voor de ChristenUnie geldt dat de sterkere schouders de zwaardere lasten dragen en dat de gemeente voor degenen die niet voor zichzelf kunnen zorgen extra aandacht en middelen verschaft.

We hebben elkaar nodig. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God.

Lees verder...

Rol van de gemeente

De bestuursperiode van 2019 tot 2022 wordt bepaald door de start van onze nieuwe gemeente. Allerlei zaken worden geharmoniseerd vanuit de oude gemeenten. De ChristenUnie zet zich in voor een gemeente die, ondanks de schaalvergroting, dichtbij haar inwoners staat. De gemeente er is voor de inwoners.

Visie ChristenUnie:

 • Een bestuurskrachtige gemeente West Betuwe die zelfstandig en in samenwerking met andere (buur)gemeenten zoekt wat voor de inwoners en bedrijven het beste is.
 • Een daadkrachtige gemeente die sterk acteert in bovengemeentelijke trajecten zoals bijvoorbeeld de dijkverzwaring langs de Waal en de spoorboog bij Meteren.
 • In iedere kern een organisatie die opkomt voor de belangen van het dorp/de stad met als doel een betere inspraak (participatie) en meer burgerinitiatieven.
 • Waar mogelijk vereenvoudigen van gemeentelijke processen en regelgeving.
 • Loket burgerzaken op meerdere plaatsen aanwezig. Dichtbij! Naast gemeentehuis Geldermalsen minimaal één fysiek loket in de voormalige gemeenten Neerijnen en Lingewaal handhaven. Het monumentale pand van het gemeentehuis in Asperen hiervoor behouden. Het gebruik hiervan kan dan multifunctioneel zijn: trouwlocatie, vergaderlocatie, Welzijn West Betuwe, etc.
 • Openheid en helderheid over de financiÙle mogelijkheden en onmogelijkheden. Transparant naar de burger.
 • Waar nodig een sociaal vangnet bieden voor iedere burger, van jong tot oud.
 • Door een actieve rol van de gemeente naar scholen, verenigingen, kerken en maatschappelijke organisaties de sociale samenhang versterken.
 • Fairtrade gemeente. Samen met instellingen, bedrijven en kerken deze status behalen.

Lees verder...

Financiƫn

Het gaat om de doelstellingen van het beleid. Geld is een middel om doelen te bereiken. En dat betekent keuzes maken. Waaraan besteden we de schaarse middelen?

Visie ChristenUnie:

 • Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven (een sluitende begroting).
 • Om kostenoverschrijdingen te voorkomen, een maximaal budget koppelen aan nieuwe plannen.
 • Streven naar het gelijk blijven van de lastendruk voor inwoners en bedrijven.
 • Regeldruk verminderen en regels vereenvoudigen. Transparantie over gemeentelijke tarieven.
 • Om onvoorziene uitgaven te dekken hanteren wij financiÙle reserves. Gebudgetteerde aanvulling van de reserves blijft nodig om deze op peil te houden.
 • De gemeente moet een passief grondbeleid voeren ( niet zelf grond aankopen). De risico's daarvan zijn te groot.
 • Taken vanuit de centrale overheden richting gemeente voeren we uit met de middelen die hiervoor ter beschikking worden gesteld.
 • Lagere begraaflasten. Kosten begraven moeten betaalbaar zijn en blijven. Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor natuur begraven.
 • Diensten door AVRI moeten voor iedereen betaalbaar blijven.
 • Leefbaarheidsbudget voor iedere kern.

Lees verder...

Ruimtelijke ordening en wonen

Wij willen investeren in de kwaliteit van onze leefomgeving door extra aandacht te geven aan de openbare ruimte, aan duurzaam bouwen en levensloopbestendig wonen.

Visie ChristenUnie:

 • Bouwen voor de woonbehoefte van de inwoners van West Betuwe met een eerlijke verdeling over alle kernen. Dit geldt ook voor sociale woningbouw.
 • Vestiging van jonge gezinnen en (alleenstaande) jongeren in de kernen van onze gemeente aantrekkelijk maken.
 • Realiseren van laagbouw seniorenwoningen met zorg en welzijn, zo mogelijk in iedere kern. Passende woningen voor vitale ouderen.
 • Oude complexen omvormen naar eenpersoonshuishoudens.
 • Stimuleren van het bouwen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor jongeren en ouderen.
 • Open ruimten: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater, zijn de "longen" van dorp of stad. Behouden wat er is en kansen benutten om uit te breiden.
 • Ruimhartig beleid voor de realisatie van mantelzorgwoningen. Ondersteuning mantelzorgers en tijdelijke professionele hulp  mogelijk maken.
 • Passende huisvesting voor onze arbeidsmigranten.
 • Streven naar eerste asbest vrije gemeente. Wettelijk verplicht voor 2024.
 • Afval scheiden vinden we belangrijk. Ook het apart inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal.

Lees verder...

Natuur, Milieu, recreatie en toerisme

Omgang met natuur en milieu speelt een rol op heel veel beleidsterreinen. Natuur is veelal kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. Als we de natuur geweld aandoen, schaden we bovendien onszelf en onze leefomgeving. Wij willen het natuur- en milieubeleid realiseren op basis van draagvlak (bottom-up) en met passie van mensen voor hun leefomgeving.

Visie ChristenUnie:

 • Behoud van onze huidige bijzondere natuurwaarden, zowel in de kernen als in het buitengebied.
 • Duurzaamheid hoog op de politieke agenda door aandacht voor o.a. duurzaam bouwen en duurzaam consumeren.
 • Daadkrachtige steun voor onze agrariÙrs. Landbouw en natuur gaan heel goed samen.
 • Openbaar groenbeheer: planten van bomen en bij- en vlindervriendelijke beplanting.
 • Stimuleren van waterbuffers door o.a. regenwater af te koppelen van de riolering.
 • Huizen gasloos, zeker voor nieuwbouw. Stimuleren dat er op wijkniveau oplossingen gecreëerd worden. Regie vanuit de gemeente.
 • De Linge toegankelijker maken voor recreatie; bijvoorbeeld door het realiseren van strandjes, picknickplekken en aanlegsteigers.
 • Uitbreiden van wandel- en fietspaden en zorgen voor voldoende bankjes en prullenbakken langs deze routes.
 • Kleinschalige verblijfsmogelijkheden vergroten.
 • Onze recreatieve highlights, zoals o.a. het Lingelandschap, het Gelders Landschap en monumenten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie toeristisch op de kaart houden.
 • Recreatievisie ontwikkelen voor de erkende zwemplassen in onze gemeente.

Veiligheid, Mobiliteit en infrastructuur

De overheid moet zorgen voor een goede en veilige infrastructuur voor wonen, werken en recreÙren zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven goed kunnen functioneren.

Visie ChristenUnie:

 • Betere zichtbaarheid van de politie en lagere drempels voor het doen van aangifte.
 • Een voor vrijwilligers aantrekkelijke brandweerorganisatie, omdat we als gemeente vrijwilligers willen binden.
 • Wettelijk genoemde aanrijtijden van de ambulance behalen.
 • Maatregelen treffen om goede en veilige fietspaden naar de scholen te realiseren. Ook in de winterperiode.
 • Bij de scholen veilige"kiss & ride" zones realiseren. Fietsend of lopend naar school gaan stimuleren.
 • Woonkernen duidelijk inrichten als 30 kilometer zones.
 • Gladheidsbestrijding ('strooien') naast doorgaande wegen ook op plaatsen waar veel mensen komen zoals rondom dorpshuizen en sportaccommodaties en bij zorginstellingen.
 • Bewaakte fietsenstalling op station Geldermalsen met voldoende OV huurfietsen.
 • Parkeren in kernen verbeteren (vooral de oude kernen van Asperen, Heukelum, Beesd en Geldermalsen). Onbetaald parkeren, ook in Geldermalsen.
 • Het realiseren van een carpoolplaats bij Enspijk.
 • Aanleg van een rotonde op de Graaf Reinaldweg bij Hellouw, rekening houdend met de inbreng van Dorpsbelangen Hellouw.
 • Glasvezel met name ook in de buitengebieden verder realiseren.

Economie

De economie is gericht op ontwikkeling van de samenleving als geheel. Deze ontwikkeling wordt uitgevoerd door markt en overheid, elk in een eigen rol. Wij willen daarbij rekening houden met de leefbaarheid, duurzaamheid en toekomstige generaties.

Visie ChristenUnie:

 • Nastreven van een combinatie van functies, zoals bibliotheek, supermarkt, bank etc. in onze kleine kernen (multifunctionele accommodaties).
 • Streven naar voldoende mogelijkheden van leertrajecten bij bedrijven in West Betuwe en bij onze eigen gemeente.
 • Participatie van mindervalide burgers van West Betuwe bij het lokale bedrijfsleven.
 • Stimuleren van nevenactiviteiten voor landbouwbedrijven om continuiteit te bieden.
 • Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen voor een rendabele en milieuvriendelijke bedrijfsvoering.
 • In lijn met de visie van onze minister Carola Schouten de kringloop landbouw stimuleren.
 • Om verpaupering van het buitengebied tegen te gaan moet het mogelijk zijn om stoppende agrarische bedrijfslocaties om te zetten naar passende bestemmingen. (VAB beleid).
 • Actief aantrekken van bedrijvigheid op onze industrieterreinen om werkgelegenheid en sociaal-economische vitaliteit te bevorderen.
 • Opzetten van proefproject om mensen met een uitkering te stimuleren maatschappelijk nuttige werkzaamheden of vrijwilligerstaken uit te laten voeren in West Betuwe om zo de drempel naar betaald werk te verkleinen.
 • Geen zondag openstelling winkels. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk, is een vast moment van rust waardevol.

Lees verder...

Jeugd en onderwijs

Ieder kind is anders, gemiddelde kinderen bestaan niet. Zij moeten de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Wij willen investeren in de toekomst van onze kinderen en jongeren. Ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Zo krijgen scholen alle ruimte om zich te richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Want onderwijs biedt kansen en perspectief.

Visie ChristenUnie:

 • In een nieuw jeugdbeleidsplan de samenwerking stimuleren tussen sportverenigingen, cultuurinstellingen, kerken, scholen en dergelijke en implementeren o.a. door de inzet van combinatiefunctionarissen.
 • De basisschool moet voor de kern behouden blijven en waar mogelijk het ontwikkelen van brede scholen om de kwaliteit van de doorlopende leerlijn voor 2 t/m 12 jarigen optimaal te waarborgen.
 • Vroeg signalering van kinderen met leer- en opvoedproblemen en passende maatregelen nemen bij voorkeur op de gewone scholen.
 • Kwaliteit en continuïteit van de kinder- en buitenschoolse opvang waarborgen, liefst binnen de accommodatie van een brede school.
 • Leerlingenvervoer ruimhartig toekennen voor kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben.
 • Muziekonderwijs stimuleren zowel op basisscholen als in voortgezet onderwijs.
 • Bedrijfsleven verbinden met voortgezet onderwijs o.a. door maatschappelijke stages.
 • Samen met ouders en het onderwijs aandacht geven aan het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik door jongeren.
 • Inkopen van voldoende zorg en begeleiding door de gemeente om jongeren met problemen adequaat te begeleiden.

Lees verder...

Zorg en welzijn, een zorgzame samenleving

Ieder mens is waardevol en telt mee. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. Wij geloven in een samenleving die gebaseerd is op naastenliefde.

De zorg is van de samenleving, van de mensen die zorg nodig hebben en ook van de mensen die zorg bieden aan een medemens, als mantelzorger of als zorgprofessional. De gemeente organiseert een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod voor jong en oud.

Visie ChristenUnie:

 • Voldoende capaciteit van de kernteams zodat ingezet kan worden op preventie en vroeg signalering van problemen.
 • Bevorderen van samenwerking tussen kernteams, huisartsen en GGZ-instellingen om eenzaamheid, psychische problematiek maar ook onveilige situaties voor kinderen vroegtijdig te onderkennen.
 • Toezicht houden op de kwaliteit van zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Ruimte voor identiteitsgebonden zorg.
 • Stimuleren van initiatieven die erop gericht zijn om inwoners met een bijstandsuitkering zoveel mogelijk mee te laten doen in de maatschappij.
 • Inwoners betrekken bij (mantel)zorg, vrijwilligerswerk en andere taken op het gebied van welzijn.
 • Vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn. Trottoirs, wegen en openbare gebouwen moeten goed begaanbaar zijn voor mindervaliden.
 • Faciliteren van burgerinitiatieven die nieuwkomers actief ondersteunen bij hun inburgering; daarbij tevens aandacht geven aan culturele inburgering.
 • Werken aan adequate schuldhulpverlening, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en samenwerking met woningcorporaties bij huurachterstanden.
 • De gemeente zorgt dat sociaal-maatschappelijke organisaties  gratis of tegen gereduceerde tarieven gebruik kunnen maken van de dorpshuizen.

Lees verder...

Sport, verenigingen, kunst en cultuur

Dit zijn belangrijke pijlers van de kwaliteit van leefbaarheid. Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven.

Kunst en cultuur horen bij ons menszijn en zijn waardevol voor een open en bloeiende samenleving.

Visie ChristenUnie:

 • Een faciliterende rol van de gemeente voor de sportvoorzieningen en stimuleren van de samenwerking tussen sportclubs.
 • Uitbreiding combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.
 • In iedere kern voldoende speeltoestellen. Wij faciliteren de speeltuinverenigingen. Mogelijkheden voor speelbos bekijken en/of voor minibos van Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN).
 • OZB compensatie voor verenigingen. Verstrekken van leningen tot 50.000 euro voor investeringen in voorzieningen van sportcomplexen.
 • Zwemlessen financieren voor mensen met weinig middelen.
 • Initiatieven op het gebied van gehandicaptensport ondersteunen.
 • Behoud van ons culturele erfgoed (gebouwen, dorpsgezichten, landschappen) en stimuleren van de amateurkunst.
 • Kunst en cultuur zijn primair van en voor de samenleving. De overheid kan een rol vervullen als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en erfgoed.
 • Initiatieven van culturele uitingen faciliteren en stimuleren.

Lees verder...

Leefbaarheid

Vergrijzing, toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, afname van sociale betrokkenheid en meer eenzaamheid vragen om politieke aandacht. Bewogenheid is een belangrijke drijfveer om als overheid te investeren in onze samenleving. Sociale cohesie is essentieel voor de leefbaarheid in de kernen. Verenigingen en kerken leveren hieraan al een belangrijke bijdrage, daarom verdienen zij ondersteuning bij hun activiteiten.

Visie ChristenUnie:

 • Basisvoorzieningen, zoals scholen, ontmoetingsplaatsen en winkels, moeten voor de kernen behouden blijven en er zijn slimme combinaties nodig voor de overige voorzieningen.
 • Het verenigingsleven is een belangrijke pijler in een kern en daarom kiezen wij voor zelfstandige sportverenigingen, en faciliteren bij de totstandkoming van doelmatige multifunctionele accommodaties.
 • De voorzieningen voor zorg en welzijn worden geclusterd in woonzorggebieden in iedere kern.
 • Stimuleren van activiteiten in een kern met het oog op sociale samenhang binnen de kern of buurt.
 • Gratis wifi in de openbare ruimten zoals pleinen, parken, musea, bibliotheken, gezondheidscentra en dorpshuizen.
 • Buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken e.d. stimuleren.
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties die gericht zijn op hulp aan mensen die dat nodig hebben.
 • De uitkomsten van de dorpswandelingen zoals die zijn samengevat in het bidbook voor West Betuwe oppakken. Uit gaan voeren waar het tot de mogelijkheden van de gemeente behoort en niet strijdig is met de uitgangspunten van de ChristenUnie.